top of page

취급품목

AdobeStock_116214589.jpeg

COIL​ 코일

-Grade강종

  STS 304(L), 316L, 430, 409, 439, 201, CR, HR, GI, EGI

-Thickness두께

  0.05T~9.0T

-Width

  3.9W ~ 2000W (mm)

PLATE​ 판

-Grade강종

     STS 304(L), 316L, 430, 409, 439, 201, CR, HR, GI, EGI

 

-Thickness두께

     0.05T~9.0T

 

-Width

     500W ~ 2000W (mm)

-Length길이

500L ~ 8900L (mm)

06d44f_18fa6607b6b74460a21f2c8b53a3a428_mv2.webp
06d44f_3140d26c1ea4469fb16c6abb762fa303_mv2.webp

PIPE​ 파이프

-Grade강종

  STS 304(L), 316L, 430, HR

-Size

  8A ~ 1000A  T: 1.2T ~ 7.1T

  8Ø ~ 216.3Ø  T: 0.7T ~ 3.0T

  SQ/type

  10x10 ~ 150x150  T: 0.7T ~ 3.0T

ANGLE, FLAT BAR 앵글,평철

-Grade강종

     STS 304(L), 316L, CR, HR

-Thickness두께

     3.0T ~ 9.0T

 

-Size(mm)

 Angle: 20x20 ~ 100 ~ 100

FLATBAR: 15 ~ 100

앵글.png
바.png

BAR 환봉

-Grade강종

  STS 304(L), 316L, 430, HR

-Size

  3Ø ~ 260Ø

  SQ/type

  10x10 ~ 150x150

절단 및 가공

소재 구매 후 직접가공 외 외주가공품들은 H-STEEL에 문의 주십시오.

물류적인 로스를 줄여 드리기 위해 도면만 보내주시면 

저희가 가공하여 보내드립니다.

가공 가능품목

레이저, 프라즈마가공

절단샤링가공

절곡가공

펀칭가공

기타 가공

bottom of page